Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajdź w polityce cookies Więcej...

Realizacja zadań publicznych

Zwiększenie Samodzielności Osób z Głębszą niepełnosprawnością intelektualną poprzez kompleksową rehabilitację

Realizacja zadania publicznego od 01 09.2017r – 31.12.2017r

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które  mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
p.t. "Zwiększenie Samodzielności Osób z Głębszą niepełnosprawnością intelektualną poprzez kompleksową rehabilitację"

Zadanie publiczne w zakresie działania na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych a w szczególności:

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicy terapeutycznej,
 • rehabilitacja ogólnorozwojowa, ruchowa.

Umowa Nr ORG/589/2017 Miasto Zabrze – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z dnia 05.10.2017

Kwota dofinansowania – 19 000,00 zł
Środki finansowe własne – 1 400,00 zł
Środki finansowe z innych źródeł – 00,00 zł
Wkład osobowy - 900,00 zł   

UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI WŚRÓD MIESZKAŃCÓW ZABRZA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY p.n „OTWARTE OKNO NA ŚWIAT”

UMOWA NR CRU /1540/2017 z dnia 10.07.2017r współfinansowane ze środków budżetowych m. Zabrze

W ramach zadania zorganizowane zostaną:

 • 7 dniowy integracyjny wyjazd 20 osób niepełnosprawnych w woj podkarpackie od 24 VIII do 30VIII 2017.
 • wystawa prac plastycznych powstałych podczas wyjazdu od 16 X do 20X 2017r.

ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB Z GŁĘBSZĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ REHABILITACJĘ

Zadania publiczne dofinansowane ze środków finansowych m. Zabrze w wysokości 6 000,00 zł

p.n .ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB Z GŁĘBSZĄ  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ REHABILITACJĘ skierowane jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. W ramach zadania prowadzone będą następujące działania:  od 01.01 2017-31.12. 2017

 1. REHABILITACJA RUCHOWA GRUPOWA I INDYWIDUALNA.
  a/ Blok zajęć stanowiący integralną część terapii. Zajęcia odbywają  się w Sali Integracji Sensorycznej, Sali Rehabilitacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych Nr 41 wg ustalonego  harmonogramu.

 2. II.ZAJĘCIA  SPECJALISTYCZNE- „ ŚWIETLICA PO GODZINACH”-cykl zajęć umożliwiający osobom z niepełnosprawnością intelektualną   aktywne spędzenie wolnego czasu.

 3. III. ZAJĘCIA SPORTOWO- REKREACYJNE Z ELEMENTAMI HIPOTERAPII .-organizowanie wyjazdów  połączonych  z zajęciami   o charakterze ekologicznym ,poznawanie  walorów środowiska przyrodniczego, warsztatami  plastycznymi, zajęciami sportowymi oraz zajęciami  z elementami hipoterapii.

Wesołe Wakacje 2017

Półkolonie realizowane w ramach zadania publicznego: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z zabrzańskich rodzin w 2017 roku.
Półkolonie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – organizowane w okresie od 26 czerwca 2017 -07 lipca 2017r. w godzinach od 9.00-14.00 pod hasłem „WESOŁE WAKACJE 2017’. Miejsce organizacji półkolonii - Zespół Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu. Półkolonie organizowane są we współpracy ze szkołą po raz czwarty. Zajęcia odbywać się będą w salach ZSS Nr 41, użyczonych bezpłatną umową na realizację zadania. Zajęcia prowadzone będą przez kadrę pedagogiczną , pracującą na co dzień z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

W ramach programu realizowane będą następujące działania:

 • 7 wycieczek autokarowych wg harmonogramu wyjazdów, których celem jest m.innymi poznanie środowiska naturalnego , dbanie o środowisko przyrodnicze;
 • 2 spotkania edukacyjne połączone z elementami profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia.-pogadanki edukacyjne przyczynią się do utrwalania wiedzy na temat symboli graficznych zakazujących stosowania używek w miejscach publicznych oraz konsekwencji z tego wynikających;
 • zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy sportowe;
 • konkurs plastyczny podsumowujący wiedzę z zakresu tematyki uzależnień oraz zdrowego trybu życia. Dla każdego z uczestników organizator przewiduje nagrody.

Zajęcia prowadzone w trzech grupach /po 5-cioro dzieci w grupie/ wynika to ze specyfiki niepełnosprawności uczestników – niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi /m.in. autyzm, niepełnosprawność ruchowa , nieprzewidywalne zaburzenia w zachowaniu, epilepsja/. Nasi podopieczni w większości wymagają opieki 1x1.dlatego też działania opiekuńcze wspierane będą przez personel obsługowy szkoły /pomoce wychowawcze/. Zapewniona będzie opieka medyczna - higienistka szkolna.

Adresatami zadania jest 15 dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku od 7 do 21 lat.
Zadanie publiczne dofinansowane ze środków budżetowych m. Zabrze w wysokości 4 100,00 zł
Środki finansowe własne - 2 275,00 zł
Wkład osobowy - wolontariat /koordynator i kierownik półkolonii/- 1200,00 zł

Zadanie publiczne "Sport to Zdrowie i Radość"

Umowa Nr. Umowa Nr CRU/666/2017 z dnia 22.02.2017r.
Dofinansowane ze środków m. Zabrze w wysokości 6 550,00 zł
Środki finansowe własne – 2 500,00 zł.

Wkład osobowy o wartości 2 250,00 zł.

Zadanie realizowane w okresie od 01.III - 31.XII 2017-03-3.

W ramach zadania realizowane będą następujące działania:

 1. IX Spartakiada Integracyjna – Turniej Gier i Zabaw „Witaj Wiosną” – 5 04.2017r - dla 200 uczniów klas I –III szkół podstawowych kształcenia specjalnego i integracyjnego.
 2. VII Mini Spartakiada Mikołajkowa – dla 100 dzieci w wieku przedszkolnym z zabrzańskich placówek integracyjnych i specjalnych.
 3. Zajęcia z nauki pływania.
 4. Zajęcia z Nordic Walking.

Zadania publiczne realizowane z dotacji ze środków m. Zabrze w 2017 r.

1. W ramach konkursu ogłoszonego przez Prezydenta m. Zabrze na zadanie publiczne na rok 2017 p.n: WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ otrzymaliśmy dofinansowanie na zajęcia terapeutyczno - rehabilitacyjne prowadzone w formie świetlicy terapeutycznej - 28 000,00 ze środków m. Zabrze.

Wkład finansowy własny - 4 260,00 zł. Wkład osobowy - 2040 zł Koszt zadania ogółem - 34 300,00 zł

Zajęcia rozpoczęły się od 2 stycznia 2017 r i trwać będą do grudnia 2017r.

Ilość uczestników 16 – osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Zajęcia prowadzone są wg ustalonego harmonogramu w następującym zakresie:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne, rehabilitacja ruchowa, gry sportowe, usprawnianie manualne, artreterapia, elementy kinezyterapii, bowling, muzykoterapia, ergoterapia – trening kulinarny, biblioterapia oraz trening relaksacyjny. Raz w miesiącu prowadzone będą pogadanki na temat związany z profilaktyką uzależnień, szkodliwości dla zdrowia.

W ramach zadania planowana jest organizacja 2 wycieczek całodniowych „Poznajemy dalsze i bliższe okolice”/pierwsza na przełomie marca/kwietnia, druga na przełomie września /października.

Zajęcia w świetlicy odbywają się codziennie od 8.00- 12.00. /od I –VI, IX -XII 2017r/

Mając na uwadze potrzebę jaka istnieje w środowisku lokalnym pragniemy także w ten sposób pomóc ich opiekunom i rodzinom w wykorzystaniu przez nich tzw. przerwy wytchnieniowej. Rodzic, Opiekun prawny w tym czasie ma możliwość realizacji własnych planów zawodowych i osobistych.

Całość realizacji zadania nadzoruje Zarząd Stowarzyszenia zgodnie ze złożoną ofertą konkursową oraz z zaktualizowanym kosztorysem i harmonogramem działań oraz regulaminem świetlicy.

II. W ramach konkursu ogłoszonego przez Prezydenta m. Zabrze na zadanie publiczne na rok 2017 p.n: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH p.n. WSPIERANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU INTEGRACJE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE ŚRODOWISKIEM otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 6 000,00 zł. Wkład finansowy własny - 3 000,00 zł. Wkład osobowy - 1500,00 zł. Koszt zadania ogółem 10 500,00 zł.

Zadaniem objętych jest 40 osób - dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

W ramach zadania realizowane będą następujące zadania :

 • rehabilitacja ruchowa grupowa i indywidualna,
 • zajęcia specjalistyczne „Świetlica po godzinach”,
 • zajęcia sportowo- rekreacyjne z elementami hipoterapii.

Całość realizacji zadania nadzoruje Zarząd Stowarzyszenia zgodnie ze złożoną ofertą konkursową oraz z zaktualizowanym kosztorysem i harmonogramem działań.

Pomóż Nam Koniku - Hipoterapia Dla Dzieci - Darowizna Telewizji Polskiej w wysokości 12 100,00 zł

Projekt skierowany jest do naszych najmłodszych podopiecznych w wieku od 2lat do 15r.ż a w szczególności: dzieci z wczesnego wspomagania rozwoju w tym ze spektrum autyzmu, przedszkolaków i uczniów Zespołu Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu. W zajęciach weżmie udział 24 dzieci . Zajęcia odbywać się będą w 3-ch grupach po 8 dzieci . Dla każdej grupy przewidujemy 10 sesji. . Łącznie odbędzie się 30 sesji po2 godz. każda z sesji. Na zajęcia dzieci dowożone będą busem pod opieką Rodziców oraz oligofrenopedagogów. Zajęcia prowadzić będzie 2 hipoterapeutów. Dzieci dowożone będą do Ośrodka Hipoterapeutycznego KAPIRYS w Paniówkach /pow. gliwicki/ ul. Zwycięstwa 102 wg ustalonego harmonogramu zajęć.

Cel główny projektu: umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym rehabilitacji wieloprofilowej ,czyli oddziaływającej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie.

Realizacji zadania publicznego

Realizacji zadania publicznego prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. p.n. zwiększenie samodzielności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną poprzez kompleksową rehabilitację w okresie od 01 września   2016r. do 31 grudnia 2016r.

Zadanie publiczne w zakresie działania na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych a w szczególności :

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicy terapeutycznej,
 • rehabilitacja ogólnorozwojowa-zajęcia z hipoterapii.

Umowa Nr 522/2016 z dnia 22.09.2016

Kwota dofinansowania - 30 000,00 zł
Środki finansowe własne – 2 200,00 zł
Środki finansowe z innych źródeł – 500,00 zł
Wkład osobowy - 1 700,00 zł  

Zadania publiczne p.n „Otwarte okno na świat”

Zadania publiczne dofinansowane z budżetu m. Zabrze: Umowa Nr CRU/1324/2016r. z dnia 07.07.2016 r.
UPOWSZECHNIANIE WALORÓW TURYSTYCZNYCH MIASTA ZABRZE W KRAJU I REGIONIE
p.n „Otwarte okno na świat”

W ramach zadania zorganizowano:

 1. 7 dniowy wyjazd turystyczno – krajoznawczy od 28 sierpnia do 3 września  dla 20 osób  z niepełnosprawnością intelektualną /poznanie ciekawych miejsc w woj. mazowieckim i podlaskim/, oraz promowanie m. Zabrze i jego walorów turystycznych,
 2. zorganizowanie wystawy powyjazdowej / zdjęcia ,prace plastyczne i inne /2016-11-21 do 2016-11-30.

Cel wyjazdu:

 1. Promocja m. Zabrze, jego walorów turystycznych wśród osób niepełnosprawnych i na zewnątrz.
  -samodzielne promowanie Zabrza poprzez prezentacje samodzielnie wykonanych zdjęć przedstawiających najciekawsze miejsca, widokówek, materiały promocyjne,

 2. Upowszechnienie wśród osób niepełnosprawnych aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez turystykę i krajoznawstwo a tym samym wpływ na zwiększenie aktywności fizycznej, psychicznej i społecznej oraz przystosowanie do życia w społeczeństwie, poprawę poziomu integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 • nawiązywanie kontaktów towarzyskich,
 • ułatwianie przezwyciężanie stanów frustracji
 • utrwalanie nawyku kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej,
 • poszerzanie wiadomości o własnym kraju,
 • stymulowanie aktywności osoby niepełnosprawnej intelektualnie poprzez wzmacnianie w niej poczucia własnej wartości, godności i większego wysiłku, który staje się motywacją do nowych.

Zadanie publiczne pn.”WSZYSCY RAZEM”

Zadanie  publiczne dofinansowane z budżetu m. Zabrze: Umowa Nr CRU/1547/2016r. z dnia 08.08.2016 r.

PIKNIK INTEGRACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z MIESZKAŃCAMI M. ZABRZE I MIAST OŚCIENNYCH pn.”WSZYSCY  RAZEM”

PIKNIK INTEGRACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z MIESZKAŃCAMI M. ZABRZE I MIAST OŚCIENNYCH  P.N ”WSZYSCY RAZEM” odbędzie się 10 września 2016 r. od godz. 10,00 – 14,00 na terenie Młodzieżowego Klubu Sportowego Zabrze Zaborze. Celem zorganizowania imprezy  jest  integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną  z mieszkańcami miasta Zabrze oraz m. ościennych, pokazanie, że wśród nas są ludzie, którzy nas potrzebują, którzy wymagają wsparcia i że oni są też dla nas bardzo ważni. Drugim bardzo ważnym celem jest tworzenie obrazu miasta Zabrze jako przyjaznego osobom niepełnosprawnym. Piknik będzie  też okazją, by porozmawiać o sytuacji niepełnosprawnych w  m. Zabrzu, dlatego też utworzone zostaną stoiska  informacyjne dla mieszkańców: Urząd m. Zabrze-Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Prezydenta m. Zabrze ds. Osób Niepełnosprawnych, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zespół Szkół Specjalnych Nr 41, Stowarzyszenie KONTAKT, Stowarzyszenie TĘCZA.

Piknik integracyjny to plenerowe wydarzenie łączące w sobie cechy pikniku rodzinnego, spotkania z mieszkańcami, władzami miasta a także  mini – festiwalu artystycznego , w którym wezmą udział osoby niepełnosprawne intelektualnie. Impreza ta jest również promocją aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Adresatami zadania jest międzypokoleniowa grupa odbiorców ponad 500 osób / od dziecka do seniora/ przede wszystkim  osoby niepełnosprawne, mieszkańcy m. Zabrze i miast ościennych

Rozliczenie zbiórki publicznej nr 2015/3877/or

Nazwa zbiórki: Pomagamy Niepełnosprawnym Intelektualnie

Cel zbiórki: Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na statutową działalność stowarzyszenia a w szczególnośći na rehabilitację ogólnorozwojową indywidualną i grupową osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Działania obejmować będą: prowadzenie rehabilitacji ruchowej/masaże, integracja sensoryczno- motoryczna, gimnastyka ogólnorozwojowa/, zajęcia z pływania, hipoterapii, dogoterapii i częściowe sfinansowanie wyjazdów turystycznych i wycieczek edukacyjnych.

Kwota zebrana: 3 232,56 PLN

Składamy serdeczne podziękowanie wolontariuszom za zaangażowanie się w zbieranie datków oraz wszystkim, którzy dołożyli swoją „cegiełkę” poprzez wrzucenie symbolicznej złotówki do puszek aby pomóc osobom niepełnosprawnym intelektualnie.

Realizacja zadania publicznego "SPORT TO ZDROWIE I RADOŚĆ"

Rozpoczęliśmy realizację zadania publicznego "SPORT TO ZDROWIE I RADOŚĆ". W ramach zadania publicznego realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

 1. VIII SPARTAKIADA SPORTOWO – INTEGRACYJNA TURNIEJ GIER I ZABAW RUCHOWYCH „WITAJ WIOSNO” – 21 kwiecień 2016r. /udział weźmie 200 dzieci z klas I - III zabrzańskich placówek kształcenia specjalnego i integracyjnego/.

 2. VI INTEGRACYJNA MINISPARTAKIADA MIKOŁAJKOWA - grudzień /dla 100 dzieci z zabrzańskich przedszkoli specjalnych i integracyjnych/.

 3. ZAJĘCIA Z NAUKI PŁYWANIA - 15 zajęć /15 uczniów ZSS Nr 41/ zajęcia rozpoczęły się  5 kwietnia

 4. 10 sesji ZAJĘĆ Z NORDIC WALKING - 15 osób /uczestnicy Świetlicy terapeutycznej/.
  Miasto Zabrze dofinansowuje całość zadania w wysokości 7 000,00 zł. Pozostałe koszty pokrywamy ze środków  własnych.

BOWLING

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w klubie FUNFEST KRĘGLE &BILARD w zabrzańskiej galerii. W zajęciach biorą udział uczestnicy Świetlicy Terapeutycznej oraz uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu. Dzięki dobrej współpracy z właścicielem klubu Panem Dariuszem Nowakiem zajęcia są bezpłatne.

Zajęcia uczestników świetlicy odbywają się pod opieką terapeuty zajęciowego oraz 3 wolontariuszy, zajęcia uczniów szkoły pod opieką nauczycieli oligofrenopedagogów. Udział w zajęciach sprawia uczestnikom wiele radości oraz podnosi ich sprawność fizyczną. Dziękujemy Panu i liczymy na dalszą współpracę.

Prowadzenie Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Wsparcia Dziennego

pod tytułem „Świetlica Terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków miasta Zabrze.

Celem zadania jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym poprzez kompleksowe i zespołowe działanie , celem przywrócenie maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone są zakresie:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne, rehabilitacja ogólnorozwojowa, gry sportowe, usprawnianie manualne, arteterapia, elementy kinezyterapii, muzykoterapia, ergoterapia – trening kulinarny, biblioterapia oraz trening relaksacyjny.

Okres realizacji zadania: od 08.01. 2016 – 31.12.2016 r.
Wysokość dofinansowania ze środków miasta Zabrze wynosi: 18 000,00
Środki własne: 2 020,00
Wkład osobowy: 5 400,00.

OTWARTE OKNO NA ŚWIAT- Upowszechnianie walorów turystycznych miasta Zabrze w kraju i regionie

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków miasta Zabrze.

Jest to kontynuacja działań realizowanych od 2005 roku poprzez wyjazdy turystyczno- krajoznawcze po kraju, mające na celu promowanie m. Zabrze i jego walorów turystycznych. W m-cu sierpniu 2016 odbędzie 7– dniowy wyjazd w kraju /poznanie ciekawych miejsc w woj. mazowieckim i podlaskim/ dla 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Celem zadania jest:

 1. Promocja m. Zabrze, jego walorów turystycznych wśród osób niepełnosprawnych i na zewnątrz.
  - samodzielne promowanie Zabrza poprzez prezentacje samodzielnie wykonanych zdjęć przedstawiających najciekawsze miejsca, widokówek, materiały promocyjne,
 2. Upowszechnienie wśród osób niepełnosprawnych aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez turystykę i krajoznawstwo a tym samym wpływ na zwiększenie aktywności fizycznej, psychicznej i społecznej oraz przystosowanie do życia w społeczeństwie, poprawę poziomu integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Wysokość dofinansowania ze środków miasta Zabrze wynosi : 6 000,00
Środki własne: 1 500,00
Wkład osobowy: 500,00

Wieloprofilowa stymulacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez udział w specjalistycznych zajęciach

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków miasta Zabrze.

Cel zadania: Przywracanie osobom niepełnosprawnym intelektualnie w tym ruchowo sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie, kształtowanie nawyków aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego poprzez zmiany stylu życia na sportowy poprzez udział w wyjazdach sportowo-rekreacyjnych z elementami hipoterapii. Usuwanie barier psychicznych, społecznych i izolacji, nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem poprzez kontakt ze zwierzętami.

W ramach zadania prowadzone będą następujące działania:

 1. REHABILITACJA RUCHOWA OGÓLNOROZWOJOWA GRUPOWA I INDYWIDUALNA./50 godz/
  a/ Blok zajęć stanowiący integralną część terapii. Zajęcia odbywać się będą w Sali Integracji Sensorycznej, Sali Rehabilitacyjnej wg ustalonego harmonogramu prowadzone przez rehabilitantów ruchowych.
  Rehabilitacja prowadzona jest w formie :gimnastyki korekcyjnej, masażu ręcznego, ćwiczeń relaksujących, integracji sensorycznej, dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym   w tym ruchowo poprzez usprawnianie zaburzonych funkcji psychofizycznych, kompensowanie i korygowanie odchyleń.
 2. ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE PO GODZINACH - cykl zajęć umożliwiający dzieciom aktywne spędzenie wolnego czasu, spotkanie się z kolegami i koleżankami w czasie pozalekcyjnym. Zajęcia organizowane są w godz. popołudniowych od godz. 15.00- 18.00.
 3. ZAJĘCIA SPORTOWO- REKREACYJNE Z ELEMENTAMI HIPOTERAPII / 5 sesji/ Wyjazdy do Czechowic k/ Gliwic połączone z zajęciami  o charakterze ekologicznym ,poznawanie walorów środowiska przyrodniczego, warsztatami plastycznymi, zajęciami sportowymi oraz zajęciami z elementami hipoterapii.

Okres realizacji zadania: od 08.01. 2016 – 31.12.2016 r.
Wysokość dofinansowania ze środków miasta Zabrze wynosi: 4 000,00
Środki własne: 150,00
Wkład osobowy: 3 150,00

Zbiórka POMAGAMY NIEPEŁNOSPRAWNYM INTELEKTUALNIE

Nasza zbiórka publiczna trwa. Nasi wolontariusze zbierają do puszek.
Nr zbiórki 2015/3877/OR

Cel zbiórki:
Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na statutową działalność Stowarzyszenia to jest: rehabilitację ogólnorozwojowa indywidualną i grupowa osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Działania obejmować będą: prowadzenie rehabilitacji ruchowej (masaże, integracja sensoryczno-motoryczną, gimnastyka, ogólnorozwojowa), zajęcia z pływania, hipoterapii, dogoterapii i częściowe sfinansowanie wyjazdów turystycznych i wycieczek edukacyjnych.

Szczegółowe informacje na portalu zbiorki.gov.pl

Świetlica specjalistyczna po godzinach

Z dniem 04 stycznia rozpoczęliśmy zajęcia "Świetlica specjalistyczna po godzinach". Projekt powstał z inicjatywy czwórki nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych Nr 41 /Pani Karoliny Mrosek, Pani Natalii Niedbała, Pani Jolanty Mazur, Pani Doroty Kaliszewskiej / którzy to w ramach wolontariatu prowadzą zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze swoich klas w każdy poniedziałek od godz. 15.00-17.00. Raz w miesiącu również spotykają się Rodzice uczniów. Zajęcia z Rodzicami prowadzi Pani Jolanta Rzyman.

Motto, które przyświeca tak ważnej inicjatywie:
"Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało"
Janusz Korczak

Realizacja zadań publicznych

Realizujemy zadanie publiczne: "Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych" pod nazwą "Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych"

w zakresie:

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicy terapeutycznej,
 • rehabililitacja ogólnorozwojowa w tym zajęcia wyjazdowe na hipoterapię,
 • wycieczka edukacyjna.

Kwota dotacji: 29 000,00 zł
wkład osobowy: 4 900,00 zł
wkład finansowy: 2 704,00 zł

Realizacja zadań publicznych w 2015 r.

Realizacja zadań publicznych w 2014 r.